Elektronický úřad - CzechPOINT, Datová schránka, E-podatelna

Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny: epodatelna@obec­chrast.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Chrást.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Chrást
tř. Čs. odboje 133, 330 03
330 03 Chrást

Tato podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Chrást, kromě zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je datum a čas přijetí poštovním serverem, předmět a obsah doručené zprávy.
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno viz výše.

Podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád se postupuje i při řízení podle zákonů:

  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) ? podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.)
  • zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) ? žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2) pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se napříkla d o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.