Historie obce

Obec Chrást leží 7 km sv. od okraje krajského města Plzně v nadmořské výšce 342 m. Katastr obce je ze tří stran obtékán řekami Klabavou a Berounkou. Tím je obec v letních měsících přitažlivá pro četné turisty a vodáky.

Historie obce je pestrá. Prvně se Chrást připomíná v listině krále Václava I. v roce 1242. Z textu této listiny je ale patrné, že ves je mnohem starší, neboť v listině jmenovaný Adam ji zdědil po otci.

Rod pánů z Chrástu byl ve 14. století velmi vážený. Otík z Chrástu byl v roce 1340 sudím kraje Plzeňského, jeho syn byl v roce 1381 místosudím království Českého. Podle berního rejstříku z roku 1379 byli chrástečtí druhým nejbohatším rodem v kraji. Památkou na ně jsou rozvaliny hradu Věžka nacházející se při Berounce nedaleko obce Druztová.

S příchodem husitských válek nastává úpadek rodu, neboť Petr z Chrástu se hlásil ke straně podobojí. Byl nucen opustit svůj majetek a odejít do Prahy.

Po roce 1434 se střídali majitelé Chrástu. V roce 1514 získalo krajské město Plzeň nejen Chrást, ale i další vesnice v okolí. Obec bez úhony přestála období třicetileté války a ve druhé polovině 17. století se začala měnit na zemědělsko-průmyslovou. Někdy kolem roku 1680 byly v Chrástu založeny hamry. Kamencárna Cech svatého Víta byla založena v roce 1789 a záhy se stala dodavatelem velmi kvalitního kamence. Další chemický závod – prachárna – byl založen v údolí Klabavky kolem roku 1864. Postupně se v obci stavěly další závody, např. cihelna a v roce 1899 strojírna a slévárna firmy Suchý, Jouza a Čáp – dnes Atmos.

Velký požár v roce 1812 zničil podstatnou část obce. Zanikla tak původní selská stavení. Do dnešní doby se zachovalo několik kamenných špýcharů.

Dominantu naší návsi tvoří škola. První školní budova byla vystavěna v letech 1807–1808. Na jejím místě byla v letech 1905–1906 vystavěna současná budova školy. Proti škole stojí kaplička z roku 1802. V 2002 byla nově omítnuta, následující rok byl zrestaurován oltář a v roce 2004 byl doplněn hlavní oltářní obraz.

Na návsi stojí pomník padlých občanů v I. světové válce a pomník popravených a umučených občanů ve II. světové válce. Vedle budovy OÚ je umístěna voznice, která v době okupace sloužila jako skrýš zbraní. Vpravo od vstupu do OÚ je umístěna plaketa, která připomíná osvobození obce americkou armádou. Svůj pomník, umístěný před stadionem TJ Spartak Chrást, mají i chrástečtí sportovci.

Obec obklopená řekami a lesy láká k návštěvě četné turisty. Vodáci každoročně sjíždějí Berounku od tábořiště pod Chrástem. Blízkost města, přilehlé lesy a malebné údolí řeky Klabavy s 38 metrů vysokým železničním mostem se zalíbily chatařům. Původní Schiffkornova konstrukce z roku 1863 byla v roce 1892 nahrazena novou konstrukcí. Podle vlastního návrhu ji dodala pražská mostárna při Českomoravské strojírně. Atraktivitu obce umocňuje nově zřízená cyklostezka, spojující severní Plzeňsko s Rokycanskem.

Galerie